2011, സെപ്റ്റംബർ 18, ഞായറാഴ്‌ച


???????????? ????? (????????????,???,???????????, ????? ???????????, ????????????? )
M.G.???????????? (??????)
M.G ??????????? (??????)
????: ??????????? (??????)
P. ????????????????? (???)
?????????? - ????? ???????????
??????? (?????,????????????? ?????)
????????? (?????????????)
P.V ????? (????????????,?????????????????)
P.G ????? (????????????,(ADV.GENERAL)
?????????????? ????? (?????????? ???? ??????????)
?????? ??????????? (???????????,??????? ????)
?????? (??????, ???? ?????)
???????? ?????? (?????? ?????)
?????????? ?????? (?????, ????????? ???????????????)
???????????????? (?????????, ??????)
??????? ????????????? (??????????? ???????????)
?????? ???? ??????????? (???????????????? ?????????? ????????? ???? ????????)
????? ?????? (?????????)
?????? ?????????? (?????????)
??????????? ????? (?????, - ???? - ???????? ???????????)
?????????? K.P.N????? (AIR,????????????????)
N.M.C ???????? (???????????? ???? ?????????,??????)
CBC ???????? (??????????))
K.K ???????????? (??????????))
????????????????? (??????? ???????? ???????? - RSP)
GP ??????????? (?????.(DB)???????????)
?????????? (??????)
??? (??????)
DR .V.S ????? (??????????? ??????????, ??????? ?????????)
???? ??????????? ???????? (?????? ???????????? ????? ????)
R. ???????????? ?????? I.A.S (????????)
K.R. ?????????? (??????????)
R.K ???????? (??????????)
?????????? ??????????? ????? (?????)
?????????? ??????????? (?????)
?????????? ?????????? (????????)
??????? ????????? (???????????,??????? ????????)
K.??? (????? ?????????)
?????? ??????? (?????? ????????????)
??????? ?????? (???????????)
?????????? (?????? ?????)
??????? ????? (??????)
Dr.????? (????????/???????????)
?????????? ??????????????? (??????????,?????)
????? ??????? (??????????,??????)
?????? ?????????????? (??????? ????????)
???????????????????? (????? ?? ??? ?? ???????????)
Adv. ??????????? (??????? ????? ????????)
?????????? ?????? ??????? -?????????(?????????? ??????? ???? ????? ???????????? )
????????? -( ??????? ?????????)
?????????????? - (?????? ????????? )
????.??. ???? -(?????? ??????????? ??????? ???? ???????????)
?????????? ???? (??? )
?????????(??? )
?? .???.???? -( ?????????????? )
?????? ?????????(?????????? )
?????????? ????????????? (??????? )
?????????? ???????? (?????????? )
???????? ?????? (???????,??? )
???????? ?????????(???????????? )
???????????? ????????(?????? -????? )
??????????????? ???????(??????)
?????????????? ????????? ??????(??????? ,???????? )
???????????? ????????(?????????? -???????? )
???????? ???????????? - ?????? (??? ????????? , ?????? ??????? )
???????? ??????? - (??????? ????????? ??? ??? ????????? )
????????? ???? -( ??? ?????? )
??????????? ???? ????-(???? ?????)
?? .?? .????????? ??????????-( ???? ?????)
???????? ??????? ????? -(????????? ????? )
???????? ?????- (????? ?????????)
???????? ????????? ????? (???????? ?????? ???????? )
????????? ?????????? (??????? )
??????????? ????? ????? ?????? ??????? ????? - (???????????? ??? ??????)
??????????????? - ?????????????? ???????? -(???????????? ??? ??????)
?????? ???????? - ??????????? ?????????- (???????????? ??? ??????)
?? .?? .???????????? - (??????? ????????? )
?? .?? .??????????? -(?????? ??????????)
???????? ???????????? (???????)
??? ???????? - ????????? -?????????? ( ?????????? ?????? )
??? ?????????? - (???????? ??????????? ??????? ,??????????? )
?? .?? . ????????? - (?????????)
????? -( ??????)
?????? ?????????? ????????? (??????????? ??????? ?????? ????? ?????? -??? , ????? ????????? )
??????????? ??????????? ?????????? ?????? ( ???? ??????????? )
?????????? ???? -( ?????????????? )
???????? ???????? - ???????????????? ?????? ( ??????? ???????)
???????? ????????? - (?????????? -???? ???????? ??? ???????? )
? .????? ????????? - (??????????-????? ???????)
???????? ??? ??????? - (???? . ????? . ?????. ???????? ????????)
???? ????????? - (????? . ???? .?? .?? ???????? ????????)
???? . ?? . ???????? - (??????????? ?? .????? . ?? .???? .?)
??????? ???? - ????????? (??? ??????? ??????? ).
?????????????? ?????????? - ( ???????? )
?? . ???? ???? - (??????????)
Dr. ???????- ??????????.?????????????? -(?????????? ???? ?????? ?????????? ?????? ???????????????)
ഇനി പറയു .......തഴത്തങ്ങടിയില്‍ ആര് ജയിക്കും ?

2011, സെപ്റ്റംബർ 17, ശനിയാഴ്‌ച

ഹരിപ്പാടിനെ നമുക്ക് വൃത്തിയുള്ള നഗരമാക്കെണ്ടേ.... ?

ആദ്യം ദ്രവിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്ടിക്കുകള്‍ പെറുക്കി മാറ്റി വാട്ടര്‍ ലെവല്‍ ശെരിയാക്കാന്‍ 
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കണം , ഇപ്പോള്‍ ഉള്ള കുളങ്ങള്‍ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കണം, 
റോഡിലെ അല്ല ? കൂടാതെ ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസുകള്‍ നടത്തണം, രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവര്‍
ഒപ്പമുണ്ടെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഈ നാട് നന്നാക്കാം . 


അഭിനയമോ .......? മലയാളി സംസ്ക്കാരമോ  .........? ഭര്‍ത്താവ് ഉദ്യോഗമോ .....?
എന്ത് പഠിക്കാനാ .............?
കരുവാറ്റ ശ്രീ ലത യും .
ഹരിപ്പാട്‌ എം . എസ് . രാജുവിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 
ഹംസ്വ ധ്വനി  സ്കൂള്‍ ഓഫ് മ്യൂസിക്‌  അവതരിപ്പിച്ച 
പരിപാടിയില്‍ നിന്ന് ....... 
നാളെ  താഴത്തങ്ങാടി വള്ളംകളി
ആര് വിജയിക്കും ....................?
ഒന്ന്  പ്രവചിക്കു ....!!!!  

2011, സെപ്റ്റംബർ 16, വെള്ളിയാഴ്‌ച

യെസ്പീരിയന്‍സ് ഈസ്‌  ദി  മാസ്ടെര്‍
നാല്‍പ്പതു വര്ഷം യുവത്വം  നഷ്ടപ്പെടാതെ 
വിജയിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു  അതാണ് 
കാരിച്ചാല്‍ .
ഈ കാരിച്ചാലില്‍ തുഴഞ്ഞു വിജയിച്ച പല ടീമുകളും മറ്റു പല വള്ളത്തിലും 
തുഴഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടുണ്ട് പലര്‍ക്കും പലപ്പോഴും ഭലം തോല്‍വി ആയിരുന്നു 
നിങ്ങള്‍ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കു......!!!

2011, സെപ്റ്റംബർ 15, വ്യാഴാഴ്‌ച

റെക്കോര്‍ഡ്‌ കളുടെ രാജാവ്

1970 -1980കാലയളവില്‍ നെഹ്രുട്രോഫി ദൂരം1440 മീറ്റര്‍ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ മികച്ച സമയം 5മിനിട്ട് 3സെക്കണ്ട് ( എഫ് .ബി .സി ചേന്നംകരി & വേണാട്ടുകാട് - കാരിച്ചാല്‍ ചുണ്ടന്‍ )പിന്നീട് 1981ല്‍ ദൂരം1400 മീറ്റര്‍ ആയി കുറച്ചു1983 ല്‍ വീണ്ടും മികച്ച സമയത്തിനുടമയായി.(കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബ്‌ - കാരിച്ചാല്‍ - സമയം:5മിനിട്ട് 2.05സെക്കണ്ട് ) വീണ്ടും1988 ല്‍ ദൂരം1350 മീറ്റര്‍ ആയി കുറച്ചു അന്ന് വെള്ളംകുളങ്ങര ചുണ്ടനിലൂടെ പള്ളതുരിത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്‌ 4 മിനിട്ട് 49 സെക്കണ്ട് യെന്ന മികച്ച സമയത്തിനുടമയായി.വീണ്ടും 2005ല്‍ ദൂരം1300 മീറ്റര്‍ ആയി കുറച്ചു അന്ന് ഹീറ്റ്സില്‍ ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്‌ ശ്രീ ഗണെഷനിലൂടെ 4മിനിട്ട് 44സെക്കണ്ട് യെന്ന മികച്ച സമയത്തിനുടമയായി.2008ല്‍ വീണ്ടും കാരിച്ചാല്‍ ചുണ്ടന്‍ ഹീറ്റ്സില്‍ ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്‌ തന്നെ പുതിയ സമയം കുറിച്ചെങ്കിലും ആരുടെഒക്കെയോ ഇടപെടല്‍ മൂലം റെക്കോര്‍ഡ്‌ രേഖ പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല . എപ്പോള്‍ വീണ്ടും ല്‍ ദൂരം1250 മീറ്റര്‍ ആയി കുറച്ചു വീണ്ടും കാരിച്ചാല്‍ ചുണ്ടന്‍ ഹീറ്റ്സില്‍ ഫ്രീഡം ബോട്ട് ക്ലബ്ബിലൂടെ 4മിനിട്ട് 30.38സെക്കണ്ട്  യെന്ന പുതിയ സമയം കുറിച്ച് . കൂടുതല്‍ ട്രോഫി നേടിയ ചുണ്ടന്‍ യെന്നറെക്കോഡും ഒപ്പം കുറഞ്ഞ സമയത്തിന്റെ റെക്കോഡും സ്വന്തമാക്കി "ജല ചക്രവര്‍ത്തി കാരിച്ചാല്‍ " ജയ്ത്ര യാത്ര തുടരുന്നു ......!!!

2011, സെപ്റ്റംബർ 11, ഞായറാഴ്‌ച

പായിപ്പാട് വള്ളം കളി 2011 കാരിച്ചാല്‍ ജേതാവ്


ഇന്ന് പായിപ്പാട് ആറ്റില്‍ നടന്ന വാശിയേറിയ ചുണ്ടന്‍ വള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ 
വി .ബി .സി - കുമരകം തുഴഞ്ഞ പായിപ്പാട് ചുണ്ടനെ മുക്കാല്‍ വള്ളപ്പാടിനു പിന്നിലാക്കി ഫ്രീഡം 
ബോട്ട് ക്ലബ്ബിന്റെ കാരിച്ചാല്‍ ചുണ്ടന്‍ വിജയ കിരീടം ചൂടി ഈവര്‍ഷം ഇത് കാരിച്ചലിന്റെ മൂന്നാം 
കിരീട നേട്ടമാണ് .