2020, മേയ് 20, ബുധനാഴ്‌ച

ജലരാജ ചക്രവർത്തി കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടന്റെ കൂമ്പും അമരവും

ജലോത്സവ പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.

ജലരാജ ചക്രവർത്തി കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടന്റെ പുതുക്കിപ്പണിയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു, വള്ളത്തിന്റെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ കൂമ്പും അമരവും വിൽക്കുവാൻ ചുണ്ടൻ വള്ള സമതി തീരുമാനിച്ചു. താല്പര്യം ഉള്ളവർ സമിതിയും ആയി ബന്ധപ്പെടാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

റോബിൻ ചാക്കോ +919895896220

ജയകുമാർ +919400418182

ജോസി +918606275776

പ്രശാന്ത് +919847532926